top of page

ד"ר איתי גלילי     26.12.2011                      
האם נוצר קשר אמוציונאלי בין משקיע למניה?
 
מקובל לחשוב שהשקעה במניות מבוססת על ניתוח כלכלי, קריאת דו"חות כספיים של חברה וההתפתחויות העתידיות ברווחיות, התזרים ושיקולי סיכון-סיכוי.  לרוב, אכן זהו המצב, אך ישנם מצבים שבהם המשקיעים נמנעים מלהתייחס להשקעה באופן רציונלי ואלמנטים פסיכולוגיים מובילים את שיקול ההשקעה.
 
דוגמא לכך ניתן לאתר במצב בו משקיע מתעניין בהשקעה חוזרת במניה בה השקיע בעבר ואין לו יותר אחזקה בה. במסגרת מחקר שנערך על ידי ד"ר איתי גלילי ופרופ' מאיר אונגר (אונ' בר אילן) ועוסק בהיבטים התנהגותיים למסחר במניות על ידי משקיעים פרטיים, נמצא ששאלת ההשקעה החוזרת במניה מובלת על ידי שיקולים אמוציונליים.  
 
אוכלוסיית המחקר הנה לקוחות פרטיים אשר משקיעים במניות,  סה"כ 3,282 חשבונות פרטיים.  המאגר מורכב מפעילות השקעה במניות במשך כשלש וחצי שנים וכולל 151,352 פעולות של רכישה ומכירה של מניות. המדגם נערך בין התאריכים 1/7/98-30/1/02 שבהם שוק המניות היה בתקופה של עלייה חזקה וכן בתקופה של ירידה חזקה, כלומר ללא מגמה אחידה.  פעולות רכישת ומכירת מניות מוינו לסיבובי השקעה (כלומר קניה ומכירה של ערך נקוב זהה – מכונה סיבוב השקעה).  סה"כ היו במדגם 26,843  סיבובי השקעה. מתוכם היו במדגם 8,808 סיבובי השקעה שלאחריהן בוצעה רכישה נוספת של אותה מניה בהמשך המדגם (כלומר הסיכוי שמשקיע ביצע רכישה נוספת במניה שהשקיע בה בעבר הגיע לכ- 33%).
 
כאשר משקיע בוחן האם לחזור למניה, האם יש הבדל מבחינתו במידה וההשקעה הקודמת הסתיימה ברווח או בהפסד?   
על פי הנחות הבסיס במימון, אין הגיון לשאול שאלה זו, שכן ההיסטוריה אינה רלוונטית לכדאיות השקעה חדשה. בפועל מסתבר ששאלה זו מהותית, להלן גרף המתאר  אחוז סיבובי ההשקעה שאחריהם בוצעה רכישה נוספת לאחר רווח גולמי לעומת הפסד גולמי:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסקנה: למשקיעים נטייה לחזור ולהשקיע במניות שהשקעה ראשונית בהן הסתיימה ברווח גולמי במידה רבה יותר לעומת השקעה במניות שההשקעה הראשונית בהן הסתיימה בהפסד. ממצא זה מאשש את התפיסה הפסיכולוגית לפיה אנשים יטו לחזור למקומות שבהם הייתה להם חוויה חיובית בעבר. כ-69% מסיבובי ההשקעה שאחריהם בוצעה רכישה נוספת באותה מניה, בוצעו לאחר רווח גולמי בסיבוב השקעה קודם.
  הסבר: טבלה זו הנה סיכום התצפיות לקטגוריות, בכל קטגוריה חושבה ההסתברות הממוצעת
לרכישה חוזרת. מסקנה: בהפסד ככל שההפסד קטן יותר סיכויי הרכישה החוזרת עולים (באופן מובהק).  ברווח, עוצמת הרווח לא משנה את סיכויי החזרה לרכישת מניה פעם נוספת, בכל קטגורית רווח ההסתברות לרכישה חוזרת הנה כ – 30%.
 
כאשר בחנו סוגי אוכלוסיות משקיעים כגון: גברים/ נשים, גילאים שונים, רמות עושר שונות, משקיעים מקצועיים או שאינם מקצועיים, לא נמצא הבדל בין האוכלוסיות. כלומר, בקרב כל המשקיעים נמצא הדפוס לפיו משקיעים יותר במניות שבהן הרוויחו בעבר והשקעה פחותה במניות בהן הפסידו בעבר.
 
מה יכול להסביר תופעה זו?
אחד ההסברים האפשריים לרכישה חוזרת של מניות בהן הרווחנו בעבר מכונה 'אפקט היד החמה'. אפקט זה נחקר לראשונה במשחקי כדורסל ונמצא שספורטאים, מאמנים ואוהדים מאמינים בכך שאם שחקן כדורסל קולע לסל, הסיכויים לכך שימשיך לקלוע ברצף עולים.
בפועל, לא נמצא שקליעה לסל משפרת את סיכויי הקליעה של אותו שחקן.  באופן דומה המשקיעים חושבים שהשקעה מוצלחת במניה בעבר הנה ארובה להשקעה מוצלחת בעתיד ולכן חוזרים לרכוש את המניה בשנית (ונמנעים מלרכוש מניות שבהן הפסידו בעבר).
 
האמונה ב"יד החמה" באה לידי ביטוי בדפוסי רכישת קרנות נאמנות על ידי לקוחות פרטיים בעולם. מחקרים רבים מוצאים שהקרנות נאמנות הזוכות לביקוש הגבוה ביותר, הנן הקרנות בעלות ביצועי העבר הקרוב  (שנה קודמת) הטובות ביותר.  כשם שסיכויי שחקן כדורסל לקלוע את הזריקה הבאה אינם מושפעים מהזריקה האחרונה, כך סיכויי הצלחת קרן נאמנות אינם תלויים בביצועי השנה הקודמת. למרות זאת האמונה ברצף הצלחות הנה דומיננטית בתחום ההשקעות.

11111.jpg
pai.jpg
bottom of page