top of page

מאת: מיכל יוזפסון                   07/11/2011
 
האם משקיעים מוסדיים משקיעים מספיק בחו"ל?
מחקרים בתחום המימון מצאו שבטווח הארוך, ביצועי תיקי השקעה בעלי פיזור רחב בשוקי ההון הבינלאומיים, טובים באופן משמעותי מביצועי תיקי השקעה המרוכזים במדינה אחת.
לגיוון תיק ההשקעות לשווקי חול מספר יתרונות, כגון : השקעה בסקטורים שאינם מיוצגים בבורסה בת"א, נזילות גבוהה יותר וכן צמצום סיכון כתוצאה מאירועים מקומיים. למרות זאת, ניתן לראות ששיעור החשיפה של משקיעים מוסדיים ישראלים לחו"ל נמוך ממה שהיה צפוי.
עד שנת 2003 עמד שיעור ההשקעה בשווקי חול של משקיעים מוסדיים על שיעור נמוך של כ3%
עם הזמן עד לתחילת המשבר בשנת 2007 עלה שיעור ההשקעה לכ-11% והיום עומד על 13%.
בבחינת אופן השקעתם של הגופים המוסדיים בחו"ל, נמצא שכ-50% מהשקעתם בחו"ל נעשית באמצעות קרנות נאמנות, קרנות השקעה ותעודות סל והיתר בהשקעות ישירות.
לצורך הגנה על תיקי הפנסיה והגמל , לגופים המוסדיים מגבלות להשקעה בשווקי חו"ל. קיימת מגבלת דירוג בהשקעה באגרות חוב של מדינות ובאגרות חוב של חברות.
ערכנו ריאיון עם רו"ח מרב בן כנען סמנכ"לית בחברת מידרוג אשר בחנה נושא זה, להלן הריאיון המלא:

bottom of page