top of page

היתר לפי סעיף 49א' לחוק ניירות ערך

פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ (מספר רישיון: 706 ) הנה בעלת  היתר לפי סעיף 49 א בהתאם לתנאי ההיתר הכללי לפי סעיף 49 א לחוק 2, לפי החלופה של בעל רישיון יועץ השקעות או בעל רישיון משווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות תשנ"ה- 1995

"היתר הרשות לפי סעיף 49 א לחוק ניירות ערך ניתן בהסתמך על הצהרת בעל ההיתר כי שירותי המסחר יינתנו באמצעות גוף הנתון לפיקוח של הגופים המנויים בסעיפים 1. עד 3.

  1. תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות רישוי, התשמ"א- 1981;

  2. חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב שאינו תאגיד בנקאי (חש"ב כמשמעותו בתקנון הבורסה)

  3. גוף הנתון לפיקוח והסדרה כ- dealer-broker בארצות הברית; או שהוא נתון לפיקוח והסדרה כ - firm investment או כ - institution credit הרשאים לספק investment 3 services תחת דירקטיבת ה- MiFID באחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי; או שהוא firm investment או institution credit כהגדרתם בסעיף 2)1( ל - 600/2014 No Regulation, שמשרדיו הראשיים (office head (מצויים בממלכה המאוחדת )Kingdom United), ואשר רשאי תחת חלק A4 ל - Services Financial 2000 Act Markets and לבצע בממלכה המאוחדת פעילויות מפוקחות הנוגעות ל- או; Regulation No 600/2014 – ב כהגדרתם investment services and activities שהוא בנק בעל רישיון בשוויץ המורשה כדילר ניירות ערך )dealer securities )תחת הדינים השוויצרים, ובהתאם לדין על פיו הגוף האמור נתון להסדרה ופיקוח, לא יהיה בעובדה שהלקוח מצוי בישראל כדי לפגוע בחובותיו כלפי הלקוח

 

הגופים האמורים אינם מפוקחים על ידי הרשות לני"ע בישראל.

אין בהיתר משום הבעת דעה על טיבו של השירות הניתן בידי בעל ההיתר או על הסיכונים הכרוכים בו.

bottom of page