top of page

שותף אמין
כל השותפויות המוצלחות מבוססות על אמון.

בפיננסים, אנו רוכשים את אמון הלקוחות באמצעות הצבת האינטרסים של הלקוח ומשפחתו במרכז, באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי. 

מטרות פיננסיות

יועצי ההשקעות בפיננסים  פועלים להגדיר את המטרות והיעדים הפיננסיים שלכם. על סמך תובנות אלו, אנו מפתחים אסטרטגיה אישית אשר תשרת השגת יעדים אלו. 
פיננסים ניהול הון פרטי עובדת בשיתופי פעולה עם גורמים מובילים בתחומי תכנון המס והפנסיה להשלמת הייעוץ הכולל עבור משפחתך.

 

מקצועיות

יועצי ההשקעות בחברה הנם מבכירי יועצי ההשקעות ממערכת הבנקאות בישראל. הניסיון המצטבר של הצוות הנו עשרות שנים בתחום, הן בשווקים בישראל והן בחו"ל.  

אנו מנוסים בבדיקת נאותות והמלצות ההשקעה הן באסטרטגיות השקעה פשוטות והן בנושאים מורכבים כהשקעות אלטרנטיביות, השקעות בקרנות גידור ובהשקעות ראליות וקרנות פרייווט אקוויטי.   

רגולציה

החברה מחזיקה רשיון ייעוץ השקעות ומפוקחת על ידי הרשות לני"ע ומחזיקה גם ברישיון ייעוץ פנסיוני ומפוקחת על ידי רשות שוק ההון.

bottom of page