top of page

מה הן קרנות ?BULLET

רון רביזאדה     01.01.2020

 

בשנת 2019  נוצרו אפשרויות השקעה חדשות בתחום החוב הקונצרני, בדומה לאפשרויות הקיימות מזה זמן בשווקי חול. הכוונה לקרנות המחזיקות סדרות אג"ח המגיעות לפדיון בתאריך ידוע מראש. בכדי לייצר תזרים קבוע ידוע מראש ניתן לשלב בתיק ההשקעות את קרנות ה  -  (אג"ח לפדיון) BULLET. פעילות זו חדשה בישראל הן בקרנות שקליות והן קרנות נקובות דולר.

קרנות BULLET  מחזיקות סדרות אג"ח הנסחרות בבורסה לזמן קבוע המאפשרות למשקיעים לבנות תיקים מותאמים אישית לזמני פירעון ספציפיים, העדפות סיכון ומטרות השקעה.

ישנן מגוון דרכים להשקעה באג"חים הכוללים אג"ח סטרייט, קרנות סל וקרנות נאמנות

כל אחת מגישות הללו מביאה מגוון של יתרונות כמו גם אתגרים.

כאשר משקיע מעוניין להשקיע באג"ח קונצרני קיימים לכך מספר דרכים:

דרך אחת הינה רכישה סטרייט דהיינו קניה ישירה של אג"ח קונצרני והחזקה בו עד לפדיונו

במועד הפדיון הכסף מועבר ישירות לחשבון העו"ש של המשקיע.

בדרך זו המשקיע לא חשוף לתנודות התשואה של האג"ח והוא יודע בדיוק מה יהיה התקבול בסוף תקופה.

 

דרך שניה מעדיפה שלא לרכוש אג"ח באופן ישיר אלא קרנות העוקבות אחרי מדדי אג"ח קונצרני

מדדי האג"ח מאפשרים להינות מפיזור השקעות רחב יותר ומדחיית מס על התקבולים בגין הקופון וכן

דחיית תשלום עמלות בגין תקבול הקופונים בבנק.

ככלל צריך לזכור כי מדדי האג"ח הקונצרני אינם מגיעים לפדיון אוטומטי מכיוון שלפני שמגיע מועד 

הפדיון של האג"ח היא נגרעת מרשימת המדד ובמקומה נכנסת סדרה חדשה כך שלקרן העוקבת 

אחרי מדד כזה אין מועד פדיון בדרך זו נותר מח"מ המדד דומה לאורך התקופה וזאת מכיוון שבאופן 

שוטף מוחלפות אגרות חוב במדד באג"ח בעל מח"מ זהה.

 

דרך שלישית הינה השקעה במדדי BULLET – דהיינו השקעה במדדי אג"ח קונצרני המוחזקות עד 

לפדיון.

מדדים אלו משלבים בין היתרונות של שני מכשירי ההשקעה.

הם מעניקים למשקיע את כל יתרונות ההשקעה במדדי האג"ח הקונצרני בתוספת רכיב ממשמעותי

נוסף- ישנה שנת פדיון ידועה מראש למדד.

כלומר היות וסדרות אג"ח בקרנות נפדות במועדים שונים, סדרה הנפדית תמורתה תושקע בינתיים 

באג"ח מק"מ ולאחר פדיון כל האג"חים הקרנות העוקבות אחרי המדד מתפרקות והתקבולים 

משולמים לחשבון המשקיע.

כאמור , אם נסכום את יתרונות/חסרונות ההשקעה במדדי הbullet  אל מול  השקעה ישירה באג"חים נוכל לומר:כי בקרן BULLET  ישנה דחיית תשלום מס על הרווח באג"חים ואילו באחזקה ישירה אין.

בקרן BULLET  ישנה השקעה חוזרת של הקופונים ובאחזקה ישירה אין

בקרן BULLET ישנו פיזור השקעה רחב ובאחזקה ישירה זה לא קיים.

ניתן לומר ,כי בשני המוצרים הכסף חוזר לעו"ש לאחר פדיון מלא.

לסיכום, בהגיענו ליצירת תמהיל נכון ופיזור סיכון בבניית תיק ההשקעות נכון לבחון שילוב מוצרים מסוג זה.

דוגמאות לקרנות אג"ח לפדיון נקובות דולר הנסחרות בשווקי חו"ל:

BULLET.jpg
bottom of page