top of page

ד"ר איתי גלילי                        05/04/2013
מה ניתן ללמוד מנתן חץ?
 

חברת אלוני חץ הנה חברה הידועה בשוק ההון בשקיפות שלה, בשמרנות ובניהול איכותי וממוקד.


הדרך העיקרית ללמוד על איכות החברה הנה באמצעות לימוד הדו"חות הכספיים של החברה לאורך שנים. למרות פירוט היתר בדו"חות (עליה נתן חץ מלין) קשה ללימוד על איכות הניהול, ההשקפה העסקית וכו'. יש דברים שלא עוברים בנייר הכתוב אלא באמצעות מפגש אישי.  בתחילת שנת 2013 נתן חץ הוזמן לתת הרצאה לפורום בוגרי מנהל עסקים של אונ' ת"א, לספר את סיפור הצלחתו, תובנות עסקיות וראייתו לעתיד.


בהרצאה נתן חץ מספר על קבוצת אלוני חץ, שנות ההקמה, ההצלחה הראשונית והשמרנות שהתפתחה בהמשך. הוא מספר על ההצלחות והכישלונות. ראוי במיוחד לשמוע על החשיבות הרבה שהוא מייחס לשוק ההון המקומי בבניית עסקים והסכנות הנגזרות מעודף הרגולציה והנזק המוחשי שהיא מייצרת.


כמו כן הוא מתייחס להיבט התרבותי בישראל שלדעתו לא יאפשר פעילות בנייה להשכרה כפי שמקובל במדינות המערב.
 
 

bottom of page