top of page
  • ד"ר איתי גלילי       01/10/2014
    השקעה בקרנות הנאמנות הסגורות בחו"ל (הרצאת וידאו)
    שווקי קרנות הנאמנות הסגורים בחו"ל ממשיכים לגדול בארה"ב ובאירופה ומהווים אלטרנטיבת השקעה מעניינת לקרנות הנאמנות המסורתיות. על פי מחקרים, קרנות אלו נהנות מביצועי יתר, אך זאת במחיר לחשיפה רבה יותר לתנודתיות שוק. לצד התשואות משקיעים רבים בוחרים באפיק זה אשר מהווה מקור לחלוקת דיבידנדים קבועה. הרצאת רקע אודות שווקי הקרנות הנאמנות הסגורות ניתנה על ידי ד"ר איתי גלילי . מנכ"ל פיננסים ניהול הון פרטי  

bottom of page