top of page
  • 01/10/2014
    תחזית רבעונית הראל (הרצאות וידאו)
    בכנס תחזית השקעות  לקראת הרבעון הרביעי הציג סמי בבקוב מנכ"ל הראל פיננסים את נתוני המקרו האחרונים בישראל ובעולם. כמו הציג מבנה רצוי לתיק ההשקעות לקראת הרבעון האחרון. מצגת נוספת נערכה על ידי סימי ברק , כלכלנית בקבוצת הראל אשר סקרה בהרחבה את המגמות העיקריות במספר שווקים מתעוררים.

bottom of page