top of page

עופר מושקוביץ, יועץ השקעות בכיר, פיננסים ניהול הון פרטי                  05/07/2014

השקעות אלטרנטיביות כמרכיב השפוי בתיק


המשברים הפיננסיים בשוקי ההון יוצרים עקום למידה בקרב המשקיעים, המאפשר לבנות תיקי השקעות שיצלחו את המשבר הבא בצורה טובה יותר. התובנות שאליהן הגיעו המשקיעים כוללות בין היתר: הקפדה על נכסים נזילים על מנת לממש במהירות בעתות משבר, מתאם נמוך בין הנכסים השונים בתיק על מנת להקטין את סיכון התיק, וכמובן בניית תיק  מאוזן היטב שיפגין ביצועים במצבי שוק שונים.

חשוב לזכור כי השקעות אלטרנטיביות, הכוללות קרנות גידור, הון פרטי, נדל"ן  ומשאבי טבע , יפגינו ביצועי חסר בזמנים שבהם שוקי המניות והאג"ח עולים בחוזקה. אם כן  מהי הסיבה שהמשקיעים מחזיקים בכל זאת השקעות אלטרנטיביות? התשובה היא התנהגות ההשקעות האלטרנטיביות בזמנים שבהם שוקי המניות והאג"ח  נופלים, וההשקעות האלטרנטיביות מפגינות ביצועים טובים יותר. בכך הן נותנות מימד של הגנה לתיקי השקעות לטווח ארוך. המתאם הנמוך בין ההשקעות המסורתיות לאלטרנטיביות מוכיח את עצמו כיעיל יותר ככל שהתנודתיות בשוק גבוהה יותר. במילים פשוטות, ההשקעות האלטרנטיביות עוזרות ליצור תיקי השקעות שנראים פחות כרכבת הרים תזזיתית, ולכן הוספתם תורמת שקט נפשי למשקיע הסביר. לצורך המחשה נבדקו שני תיקים תיאורטיים בארה"ב לתקופה שבין  ינואר 1996 לאפריל 2013. הראשון כלל מרכיב מנייתי של 65%, ומרכיב אג"חי של 35% .השני כלל 50% מניות, 30% אג"ח ו-20% מדד קרנות גידור. התיק שהוסיפו לו קרנות גידור העלה את התשואה השנתית הממוצעת מ-8.1% ל-8.5%, הוריד את התנודתיות השנתית מ-10.1% ל-8.9%, העלה את מדד שארפ ( הבוחן תשואה ליחדת סיכון) מ-0.52 ל-0.63 . מבחינת נקודות קיצון הוספת קרנות הגידור הורידה את ביצועי השפל של החודש הגרוע ביותר בתיק מירידה של 12% לירידה של 10%, ואת התקופה הרצופה של ירידות התיק מ-35% ל-30% .כלומר בכל פרמטר של בחינת התיק: שיפור בתשואה, הורדת הסיכון והתנודתיות, הוספת קרנות הגידור תרמה לשיפור ביצועי התיק.

כדי לבדוק ביצועי קרנות גידור, המיוצגות ע"י מדד HFRI weighted composite index לעומת תיק הכולל   50% מניות המיוצגות ע"י s&p 500   ו-50% אג"ח המיוצג ע"י מדד Barclays aggregate.התקופה הנמדדת היא ינואר 2000 עד אפריל 2013:ניתן לראות כי מדד קרנות הגידור הפגין עליונות על פני התיק של המניות והאג"ח.

כדי להמחיש את המגמה של מעבר משקיעים מקרנות גידור הלא נזילות לקרנות נאמנות ותעודות סל נזילות אשר משקיעות באסטרטגיות או בנכסים אלטרנטיביים, נראה את הגרף הבא:
 

 

 

 

 

 
ניתן לראות שהגידול המשמעותי בנכסי קרנות הנאמנות ותעודות הסל האלטרנטיביות חל בעיקר לאחר המשבר הפיננסי ב-2008. מאז מגמה זו ממשיכה. מספר קרנות הנאמנות וגובה נכסיהן באפיק זה עדיין גדול משמעותית ממספר וגובה הנכסים של תעודות הסל אבל ניתן לצפות כי מספר התעודות העוסקות בענף יגדל. זהו חלק טבעי מהתפתחות השוק.

מאחר והמשבר הגדול ב2008 נבע מבועה בשוק הנדל"ן האמריקאי, מעניין לבדוק את ביצועי הקרנות המשקיעות בנדל"ן והנסחרות , הקרויות REITS ( Real Estate Investment Trusts), לפני ואחרי המשבר. קרנות אלה מתאימות למשקיעים אשר חשובה להם הכנסה שוטפת, שכן הן מחויבות לחלק לפחות 90% מרווחיהן בצורת דיבידנדים. הדיבידנדים גבוהים מריביות אג"ח מדורגות עם פוטנציאל להגדלת הדיבידנד ומחיר המניה .הגרף הבא מתאר את ביצועי קרנות הריט לעומת ה-s&p 500 :
 כפי שניתן לראות, בטווח הארוך נוטות קרנות הריט לתת ביצועים טובים יותר ממדד המניות. למרות הקריסה שנבעה מהבועה בשוק זה, ההתאוששות בהן היתה משמעותית יותר ממדד המניות הכללי ולכן בסיכום התקופה שלפני ואחרי המשבר, קרנות הריט הניבו תשואה גבוהה הרבה יותר ממדד המניות הכללי. אם נוסיף לכך את המתאם הנמוך שלהם למדד המניות הכללי והאופי של יצירת הכנסה קבועה גבוהה, ניתן להבין מדוע הוספת קרנות ריט היא חשובה לתיק.

סיכום:
בסביבת ריבית נמוכה מאוד, הפוטנציאל לקבל תשואה מאגרות חוב נמוך, המכפילים בשוקי המניות מגלמים פוטנציאל תשואה מוגבל גם כן במניות. בכך התשואה הצפויה מעולם ההשקעות המסורתי של מניות ואג"ח מוגבלת מאוד.  לכן פניה להשקעות  אלטרנטיביות נכונה כעת יותר מתמיד. השקעות המסוגלות לייצר תשואה מירידה של שווקים ולא רק מעלייתם, ממרווחים שונים בין מחירי נכסים שונים, מהפרשים על עקום התשואה ,  מחשיפה לנדל"ן וסחורות ועוד. זמנים כאלה מחייבים עליה ביצירתיות וביכולת של מנהלים מוכשרים לייצר ערך מהשקעות אלטרנטיביות. לכן השקעות אלטרנטיביות הן כרגע ההשקעה השפויה. אז למי קראתם השקעות אלטר

1.png
2.png
3.png
bottom of page