top of page

הרפורמה הצרכנית בשוק המשכנתאות

רון רביזאדה    28.09.2022

בתחילת חודש ספטמבר נכנסה לתוקף הרפורמה הצרכנית להגברת שקיפות המידע ללקוחות  הבנקים ולשיפור סביבת התחרות בשוק המשכנתאות. במסגרת הרפורמה ייכנסו לתוקף שורה של  צעדים בתחום המשכנתאות, שנועדו להקל על הלווים בתהליך נטילת המשכנתא או מחזור של  משכנתה קיימת.

 

 צעדים אלו יסייעו ללקוח להגיש בקשה לקבלת הצעת משכנתה בצורה מהירה ונוחה יותר,  להבין טוב יותר את תנאי המשכנתא המוצעים לו והשלכותיהם על התשלומים העתידיים,  ולהשוות באופן מושכל וביתר קלות בין ההצעות השונות הניתנות לו ממספר בנקים.

 

בהתאם לרפורמה, נדרשים הבנקים להציג ללקוח אישור עקרוני (הצעת משכנתה) במבנה אחיד,  בו יוצגו שלושה סלים אחידים שהוגדרו על ידי בנק ישראל, וסל נוסף אשר יותאם לצרכי ומאפייני  הלקוח לבקשתו. מטרת הצגת הסלים האחידים היא לשפר את יכולת הלקוח לערוך השוואת  עלויות בין הצעות המחיר השונות של הבנק, וכן מול הצעות מחיר אפשריות מבנקים אחרים. 

 

בין המשתנים שיוצגו באישור העקרוני: הריבית הכוללת החזויה, סך כל הסכום הצפוי החזוי  שישולם עד לסוף תקופת ההלוואה, סכום ההחזר החודשי הראשון וסכום ההחזר החודשי הגבוה  ביותר הצפוי על פי התחזית. נתונים אלה מביאים בחשבון את העמלות והתשלומים החודשיים  הצפויים לאורך תקופת ההלוואה על בסיס התחזיות לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשיעורי  הריבית במשק, שמעודכנות ליום מתן האישור העקרוני. 

 

תחזיות אלו נועדו להמחיש תשלומים ושיעורי ריבית בעתיד. התחזיות נגזרות ממחירי אגרות  החוב הממשלתיות הנסחרות בשוק ההון ומשקפות את הערכות הפעילים בשוק. כיוון שמדובר  בתחזיות שנגזרות משוק ההון, בהתאם למציאות הכלכלית בעת גיבושן, אפשר שהתשלומים ושיעורי הריבית שישולמו בפועל יהיו שונים. 

 

 

כל הבנקים מתבססים על אותן תחזיות, המפורסמות על ידי בנק ישראל , כדי שבסיסההשוואה בין הצעות המחיר השונות של הבנקים יהיה אחיד.

 

בנוסף, במסגרת צעדים אלו נקבע שלקוחות הבנקים יוכלו להגיש בקשה לאישור עקרוני באופן  מקוון ובטלפון, וכן לקבל את האישור העקרוני באופן מקוון. בנוסף, נקבע פרק הזמן בין הגשת  הבקשה להלוואה לקבלת האישור העקרוני, והוא הוגבל ל-5 ימי עסקים (במקרים חריגים ל-7 ימי עסקים).

 

כמו כן, ההוראה מחייבת הנגשת מידע ללקוח באתרי הבנקים שיסייע לבחינת כדאיות הצעת  משכנתה וביצוע מחזור של הלוואת משכנתה. לצורך בחינת כדאיות הצעת המשכנתא, יעמיד כל  בנק באתר האינטרנט שלו החל מתאריך 30.9.22 מחשבון סימולציה אשר יאפשר ביצוע  סימולציות של תמהילים שונים של הלוואות בטווחי זמן שונים. 

 

לצורך הנגשת הרפורמה ויישומה גיבש בנק ישראל שורת צעדי הסברה הכוללים: אתר ייעודי, חוברת הסברה מקיפה , קמפיין דיגיטל ורדיו , כנסים לציבור וסרטוני הסבר.

לסיכום , ניתן לומר כי המהלך אמור לשפר בצורה משמעותית את הנגשת והבנת הנתונים

הרבים בלקיחת משכנתא , נותר רק לקוות שהיישום בפועל בשטח יצליח.

(מקורות :בנק ישראל)

(דוגמא לאישור עקרוני)

09.7.png
bottom of page