top of page

מיכל יוזפסון                                19/12/2012           
 

שוק האנרגיה בישראל
 
על פי פרסומו של שמעון סרוסי, (מנכ"ל משותף של חברת אקו אנרג'י)  משק האנרגיה יהפוך בעשור הקרוב לקטר הצמיחה של ישראל. השקעות בסכומי עתק, רובן ככולן במימון הסקטור הפרטי, יידרשו למימון תגליות הגז הטבעי (תמר, לוויתן ואחרים), הכפלת כושר יצור החשמל על מנת לספק את הביקוש לחשמל עד לסוף העשור והצורך לפתח אנרגיה מתחדשת ונקייה (שמש, רוח וביומאסה).
 
התוכניות למימון השקעות במשק האנרגיה בישראל בעשור הבא נאמדות, על פי הידוע היום, בין 130 ל- 170 מיליארד ש"ח. יותר משליש ההשקעות כ- 60 מיליארד ש"ח יופנו ככל הנראה להקמת תחנות כוח וקווי הולכה של חשמל (חברת החשמל ויצרני חשמל פרטיים); כ- 40 מיליארד ש"ח יושקעו בחיפושים ובפיתוח שדות גז טבעי; במתקני קליטה, הולכה וחלוקה של גז טבעי; 30 עד 70 מיליארד ש"ח יושקעו בפרויקטים של LNGליצוא, בתעשיות GTL, ובמתקני ליצור אמוניה ומתנול מגז טבעי. זאת, בנוסף להשקעות רבות בתשתית לרכב חשמלי, בשימור והתייעלות ובמו"פ אנרגיה.
 
היקפים אלה גדולים במונחי שוק ההון המקומי גם אם הם נפרשים על פני תקופה של 10 שנים. חשוב לזכור כי משקלו של ענף האנרגיה בתוצר אינו צפוי לעלות על 10% ויידרש מימון להשקעות גדולות גם בענפי משק אחרים כגון; מתקני טיפול בשפכים והתפלת מים, רכבות וכבישים, שירותי בריאות ובתי חולים, בנייה פרטית למגורים ומסחר, תעשייה ועוד. השקעות במשק האנרגיה על אף חשיבותן הרבה לצמיחה ולפיתוח המשק נדרשות לעמוד במבחן התחרות על מקורות המימון מול השקעות בענפי משק אחרים.
על רקע התפתחויות אלו הזמנו את ד"ר עמית מור מנכ"ל אקו אנרג'י לדון על התפתחיות בענף, להלן הראיון עמו

bottom of page